Wspólnie uratujmy las na Brusie przed wycinką i zabudową –  poradnik zaangażowanego obywatela!

 

ZŁÓŻ UWAGĘ do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w ramach konsultacji społecznych projektu studium:
Skorzystaj z naszego gotowego wniosku:
Uwaga do studium
lub pobierz ze strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej czysty formularz: http://www.mpu.lodz.pl/page/644,uwagi.html

Pamiętaj, że uwadze należy podać:
– imię i nazwisko (zaleca się wpisać DRUKOWANYMI LITERAMI),
– adres zgłaszającego uwagę (zaleca się wpisać DRUKOWANYMI LITERAMI),
– oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga (zaleca się podanie numeru ewidencyjnego działki, obrębu geodezyjnego i adresu),
– treść uwagi.
Pisma nie zawierające niezbędnych elementów uwagi wymienionych powyżej, jako niespełniające wymogów formalnych uwagi, będą pozostawione bez rozpatrzenia!
GDZIE I W JAKI SPOSÓB DOSTARCZYĆ UWAGĘ?
Uwagi należy składać (możliwości do wyboru):
– pisemnie, przesyłając na adres lub przynosząc do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – adres: ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź,
– pisemnie, przesyłając na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – mpu@mpu.lodz.pl